Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna                            Halina Chorążewicz

     Adres Poradni:
             12-100 Szczytno ul.Lidzbarska 6   

PORADNIA CZYNNA: 
PN-PT

PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TELEFONICZNYM

                              
rejestracja tel:  516-611-119 
w godz. 9:00-17:00 - oddzwaniamy na nieodebrane połączenia, istnieje możliwość umawiania wizyty drogą sms
    

Zapraszamy również do korzystania z formy mail'owej w celu rejestracji oraz w celach informacyjnych:  poradnia.niepubliczna@gmail.com


                     NIP: 745-101-31-78         REGON: 280542221         adres e-mail: poradnia.niepubliczna@gmail.com  

Certyfikat ,,Poradnia Przyjazna Rodzinie"

-> Posiadamy w ofercie badanie testem ADOS-2, który jest  narzedziem do diagnozy spektrum autyzmu.


Ruszają WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO dla dorosłych !!!!!!!!!!!!!!

Tematami warsztatów będzie pogłębienie i doskonalenie własnego rozwoju osobistego i zawodowego. Zajęcia będą się odbywać się w małych grupach (max. 8 osób) i będą miały formę aktywnych ćwiczeń, z miejscem na indywidualną refleksję.
Ćwiczenia będą miały na celu naukę planowania przyszłości (zawodowej i prywatnej) oraz podejmowania decyzji zgodnych z własnymi przekonaniami. Pozwolą bardziej otworzyć się na doświadczenie drugiego człowieka, poszerzyć własne horyzonty myślenia, odkryć i zweryfikować wartości. Stworzą także okazję do zwiększenia swojej motywacji do działania oraz nauczą skuteczniej zarządzać sobą w czasie.

Zajęcia poprowadzi psycholog: mgr Marta Chorążewicz-Ochab
Zapisy pod nr tel:
516-611-119
Zajęcia będą się odbywać w systemie 1-1,5h/tyg
Koszt zajęć: 50 zł/os lub 200 zł płatne z góry, niezależnie od liczby tygodni w miesiącu.
*Zajęcia ruszą od września, jeśli zbierze się grupa min. 4 os.


Serdecznie zapraszamy!

 

Poradnia przygotowywuje diagnozy na potrzeby zespołów orzekających Poradni Psychologicznych, 

Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności, dla Rodzin przygotowujących się do adopcji lub sprawowania funkcji rodziny zastępczej, itp

Poradnia prowadzi badania psychologiczne na wniosek rodziców w celu:

- określenia gotowości szkolnej

- określenia potencjału intelektualnego dziecka

- określenia funkcjonowania psychofizycznego

- pod kątem konsultacji lekarskich - psychiatrycznych, neurologicznych


Poradnia prowadzi działalność społeczną i prozdrowotną wynikającą z Ustawy o pomocy społecznej  

oraz rozporządzeń Ministra Zdrowia w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi poprzez: 

- poradnictwo psychologiczne, 

- terapie małżeństw, 

- pomoc osobom współuzależnionym, 

- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy, 

- realizację programów profilaktycznych, 

- wykonywanie badań wynikających z Ustawy o medycynie pracy.


Poradnia organizuje konferencje, szkolenia, warsztaty, na podstawie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie

 

Korzystanie z usług placówki jest dobrowolne i odpłatne. 


                                                                                                                  Marta Chorążewicz-Ochab, kierownik PoradniInformacja dotycząca RODO:


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję Państwa, że:
Administratorem danych jest Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Halina Chorążewicz ;
Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się telefonicznie: 516611119 lub prze e-mail poradnia.niepubliczna@gmail.com
Celem przetwarzania Państwa danych jest wypełnienie obowiązków i wykonywanie szczególnych interesów i praw osoby, której dane dotyczą w związku z realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej i realizacją zadań statutowych Poradni, a podstawą prawną przetwarzania jest:
• ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017 r. poz. 59 ze zm.);2) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.);m:

Podanie danych przez Państwa jest wymogiem ustawowym i są Państwo zobowiązani podać dane osobowe, a konsekwencjami niepodania danych będzie odstąpienie od realizacji Państwa uprawnień związanych z zapewnieniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez Poradnię oraz wydaniem dokumentów będących efektem diagnozowania i innych statutowych form działania Poradni.
Odbiorcami Państwa danych osobowych jest : Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie .
Państwa dane będą przechowywane do/przez okres 5 lat , zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Poradni .
Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenie;
Pana /pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.


Kreator stron internetowych - przetestuj